Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (en de uitvoering daarvan), welke door Resonanse Vitaliteitscentrum binnen het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden zijn aangegaan.

1.2 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Resonanse Vitaliteitscentrum en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Duur van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst voor Natuurgeneeskundige Consulten, Holistisch Energetische Consulten en Coaching Consulten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat het aantal consulten niet vooraf wordt overeengekomen.
De overeenkomst voor cursussen wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen aantal dagdelen of uren.

2.2. De overeenkomst kan zowel door Resonanse Vitaliteitscentrum als door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 1 maand.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Resonanse Vitaliteitscentrum bepaalt de wijze waarop een opdracht wordt uitgevoerd.

3.2. Voor een goede uitvoering van de opdracht heeft Resonanse Vitaliteitscentrum recht op inzage in alle relevante documenten en gegevens. Deze zullen tijdig en in de gewenste vorm aan Resonanse Vitaliteitscentrum ter beschikking worden gesteld.

3.3. De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door Resonanse Vitaliteitscentrum vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden ter kennis worden gebracht, voor zover deze derden niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

3.4. Het is aan Resonanse Vitaliteitscentrum toegestaan om een andere adviseur, therapeut, trainer of coach aan te wijzen dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren. Indien hiertoe aanleiding bestaat zal dit pas geschieden na mondeling of schriftelijke vermelding aan de opdrachtgever.

3.5. Wanneer Resonanse Vitaliteitscentrum dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met de opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.

3.6. Wanneer Resonanse Vitaliteitscentrum de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Resonanse Vitaliteitscentrum aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

4. Betaling

4.1. Betaling van het honorarium voor een individueel consult voor particulieren wordt aan het einde van het consult contant betaald of kan per bank worden betaald op rekeningnummer NL12RABO 0157.9139.96 t.n.v. SLM Scheepstra. U ontvangt na behandeling een factuur. De factuur dient volledig betaald te worden, ook voor de nog niet genoten behandelingen. Deze behandelingen worden op basis voor vooruitbetaling uitgevoerd.
Producten worden op het moment dat deze geleverd worden contant betaald. of kan per bank worden betaald op rekeningnummer NL12RABO 0157.9139.96 t.n.v. SLM Scheepstra. U ontvangt na behandeling een factuur.

4.2. Indien u tussentijds stopt met de behandeling ontvangt u geen geld retour voor nog niet genoten behandelingen. Hiervoor ontvangt u een tegoedbon die niet persoonsgebonden is. De tegoedbon is 2 jaar geldig vanaf factuurdatum.

4.3. De betaling dient binnen 14 dagen te worden uitgevoerd. Bij niet tijdig of onvolledig betalen behouden wij ons het recht voor om vanaf de vervaldatum samengestelde rente in rekening te brengen van 1% (één procent) per maand.

4.4. De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever in dien een volledige betaling uitblijft.

5. Honorarium

5.1. Resonanse Vitaliteitscentrum meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst met een particulier een vast honorarium per uur voor individuele begeleiding. De actuele honoraria zijn te vinden op http://www.optimaalinjevel.nl. Alle honoraria zijn exclusief (voedings)supplementen en andere producten.

5.2. Alle honoraria zijn inclusief BTW en exclusief van andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

5.3. Als een consult niet in de praktijkruimte van Resonanse Vitaliteitscentrum plaatsvindt en de therapeut / coach / trainer naar een andere plaats moet reizen om het consult te doen plaatsvinden, zal een vooraf afgesproken toeslag per consult in rekening worden gebracht. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding van € 0,39 per verreden kilometer in rekening gebracht.

5.4. Resonanse Vitaliteitscentrum meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst met een particulier een honorarium voor begeleiding en training van groepen (workshops, seminars, cursussen e.d.). Het honorarium wordt per event (workshop, cursus, seminar) vastgesteld en aan de omstandigheden aangepast.

5.5. Jaarlijks kan het  honorarium op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober worden aangepast wegens wijzigingen van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

6. Verplichtingen Resonanse Vitaliteitscentrum

6.1. Resonanse Vitaliteitscentrum zal al datgene doen wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever te vervullen.

6.2. Resonanse Vitaliteitscentrum heeft een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van resultaatverplichting.

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht te doen slagen.

8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1. Resonanse Vitaliteitscentrum is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Resonanse Vitaliteitscentrum verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.

8.2. Resonanse Vitaliteitscentrum is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijk kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

8.3. Zowel opdrachtgever als Resonanse Vitaliteitscentrum kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van een aangetekend schrijven, beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

9. Annuleringsvoorwaarden

9.1. Reserveringen van particulieren voor Individuele Consulten en Coachings Gesprekken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de startdatum kosteloos worden afgezegd. Bij afzegging minder dan 24 uur voor de startdatum heeft Resonanse Vitaliteitscentrum het recht om de begrote tijdseenheden voor de afgezegde werkzaamheden in rekening te brengen. Bij het niet op komen dagen zonder afzegging brengt Resonanse Vitaliteitscentrum de begrote tijdseenheden voor de werkzaamheden in rekening.

9.2. Reserveringen van particulieren voor trainingen en cursussen kunnen tot 10 werkdagen voorafgaand aan de startdatum kosteloos worden afgezegd.

9.3. Afzegging door particulieren bij minder dan 10 werkdagen maar meer dan 5 werkdagen voor de startdatum brengt Resonanse Vitaliteitscentrum 50% van de voor de afgezegde werkzaamheden door Resonanse Vitaliteitscentrum begrote tijdseenheden in rekening.

9.4. Bij afzegging door particulieren van 5 werkdagen of minder voor de startdatum brengt Resonanse Vitaliteitscentrum alle door Resonanse Vitaliteitscentrum voor de afgezegde werkzaamheden begrote tijdseenheden in rekening.

9.5. Bij afzegging door particulieren van 5 werkdagen en minder voor de startdatum worden alle gemaakte kosten in rekening gebracht.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Resonanse Vitaliteitscentrum is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een aan Resonanse Vitaliteitscentrum toerekenbaar tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover deze aansprakelijkheid gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering van Resonanse Vitaliteitscentrum.

10.2. Is Resonanse Vitaliteitscentrum niet verzekerd, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen door Resonanse Vitaliteitscentrum aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

10.3. Resonanse Vitaliteitscentrum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Resonanse Vitaliteitscentrum. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.

11. Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van Resonanse Vitaliteitscentrum niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede wordt verstaan: ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel van Resonanse Vitaliteitscentrum, computer-, internetverstoring, storing in de levering van energie, waterschade, alsmede andere gelijksoortige oorzaken zowel in de onderneming van de opdrachtnemer dan in de onderneming van de door Resonanse Vitaliteitscentrum ingeschakelde derden.

11.2. Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van Resonanse Vitaliteitscentrum opgeschort. Indien de periode waarin de nakoming van deze overeenkomst door overmacht onmogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Resonanse Vitaliteitscentrum als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

11.3. Indien nakoming van deze overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is of binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn wordt, zijn zowel Resonanse Vitaliteitscentrum als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

11.4. Indien Resonanse Vitaliteitscentrum bij het intreden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Resonanse Vitaliteitscentrum gerechtigd de reeds verrichte resp. de te verrichten prestaties in rekening te brengen en is de opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.

12. Geheimhouding

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Resonanse Vitaliteitscentrum gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Resonanse Vitaliteitscentrum zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Resonanse Vitaliteitscentrum niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13. Intellectueel eigendom

13.1. Modellen, technieken, middelen, instrumenten, waaronder ook software, die zijn ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies, het onderzoeksresultaat of de trainingsmaterialen zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Resonanse Vitaliteitscentrum. Openbaarmaking kan alleen geschieden na toestemming van Resonanse Vitaliteitscentrum.

14. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

14.1. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.optimaalinjevel.nl.

14.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

15 Geschillen

15.1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en Resonanse Vitaliteitscentrum is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Indien opdrachtgever c.q. cliënt of cursist en Resonanse Vitaliteitscentrum een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van Klacht- en/of Tuchtrecht van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)/TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

15.3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie waar Resonanse Vitaliteitscentrum gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.